Bewindvoering Mentorschap mentorschap curatele Curatele Mentorschap

Persoonlijk en betrokken, want ieder mens en iedere situatie is uniek

ONVIEW Cliëntenlogin ogin


Wanneer iemand onvoldoende in staat is zijn persoonlijke (immateriële) belangen te behartigen kan er een mentorschap worden aangevraagd. De beslissingen die een mentor neemt gaan over de verzorging, de verpleging, begeleiding of behandeling.


Een mentor neemt zoveel als mogelijk beslissingen samen met de betrokkene. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Een mentor treedt ook op als hij meent dat in de zorg fouten gemaakt (dreigen te) worden. Een zorg- of behandelingsplan behoeft de instemming van een mentor.

Een mentor heeft alle bevoegdheden die deze in het belang van zijn taak nodig heeft.


Het kan zijn dat er zowel Bewindvoering als een Mentorschap nodig zijn is, deze maatregelen kunnen samen worden aangevraagd.